Toimintaperiaatteet ja arvot

Aurinkorannikon Suomi-koulun toimintaperiaatteet ja arvot

Aurinkorannikon Suomi-koulun toiminnan perustana on Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus (2015), jonka tarkoituksena on tukea opetuksen tavoitteiden asettamista, sisältöjen valintaa sekä oppilaiden oppimisen arviointia.

Suomi-koulussa käsittelemämme teemat suunnitellaan lukukausittain oppilaiden ikäjakauman, kielitason ja erityisten tarpeiden pohjalta. Teemat etenevät suomalaista kalenteria ja juhlapyhiä mukaillen sekä ajankohtaisia asioita käsitellen. Opettajat rakentavat yhdessä lukukauden toimintasuunnitelman, jota kukin opettaja soveltaa käytännössä ja eriyttää omalle ryhmälleen sopivaksi.

Tutustumme käsiteltäviin teemoihin lasten ikä- ja kielitason mukaisesti toiminnallisin ja lapsia osallistavin menetelmin. Silloin tällöin vietämme on teemapäiviä, jolloin ohjelmassa on jotain erityistä kuten leivontaa, retkeilyä, ym.

Ryhmissä käyttämämme kieli on pääasiassa suomi.  Suomen kielen rinnalla hyödynnämme kuitenkin mahdollisimman paljon kommunikointia tukevia menetelmiä kuten kuvia, eleitä ja viittomia. Tarpeen mukaan helpotamme molemminpuolista ymmärtämistä käyttämällä muita kieliä esim. espanjaa, englantia, saksaa.

Lapsilähtöisyys ja yhdenvertaisuus

 • Jokainen lapsi on erityinen: erilaisuutta kunnioitetaan ja lapset ovat yhdenvertaisia.
 • Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan lasten erityisistä tarpeista, kielitasosta ja kokemusmaailmasta käsin.
 • Tuetaan lasten monikielistä ja -kulttuurista identiteettiä.

Monipuoliset opetusmenetelmät ja eri aistikanavien aktivointi

 • Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisen kanssa ja eri aistien kautta: kuulemalla, näkemällä, tekemällä, tuntemalla, haistamalla ja maistamalla.
 • Kullekin pienryhmälle ja lapselle kehitetään tavoitteisiin sopivat toimintamuodot ja opetusmenetelmät.
 • Oppitunneilla hyödynnetään toiminnallisia ja vaihtuvia toimintamuotoja: leikit, pelit, fyysinen aktiivisuus sekä kokeellinen ja taiteellinen työskentely edistävät oppimista.

Lapsi on aktiivinen toimija ja tekijä

 • Kannustetaan lasta itse pohtimaan ja tekemään, ei anneta vastauksia valmiina.
 • Tuetaan lasta tarpeen mukaan niin, että hän pystyy omien kykyjensä mukaan käyttämään suomenkieltä aktiivisesti eri tilanteissa.

Vertaisryhmä tukee oppimista

 • Vertaisoppiminen motivoi ja edistää lasten oppimista, sillä oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa.
 • Ohjataan lapsia tukemaan toinen toistensa oppimista kukin omilla vahvuusalueillaan.

Arjessa oppiminen

 • Kaikessa toiminnassa opitaan, sillä oppiminen on sidoksissa paikkaan, aikaan ja arkeen.
 • Opetustilanteissa hyödynnetään ajankohtaiset asiat ja tilannetekijät.

Johdonmukaisuus ja rutiinit lisäävät lasten turvallisuuden tunnetta ja luottamusta sekä mahdollistavat valmistautumisen tuleviin tapahtumiin

 • Noudatetaan mahdollisimman pitkälti samankaltaista toimintarunkoa joka kerta. Esim. aloitetaan ja lopetetaan aina samassa tilassa tietyillä toimintamenetelmillä.
 • Kaikki opettajat toimivat yhdessä sovittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti ja niitä noudatetaan johdonmukaisesti.

Suunnitelmallisuus – Joustavuus

 • Opettajat suunnittelevat yhteiset linjaukset ja toimintaperiaatteet Suomi-koulutoiminnalle.
 • Lukuvuoden aikana käsiteltävät teemat suunnitellaan yhdessä kaikkien opettajien kesken.
 • Suomi-koulutoiminnalle asetetaan yhteiset tavoitteet, jotka pyritään saavuttamaan yhteisesti sovittuja toimintamuotoja toteuttamalla.
 • Kukin opettaja eriyttää suunnitelmaa tilanteen mukaan kullekin pienryhmälle sopivaksi, sekä soveltaa toimintaa muuttuvien tilanteiden ja yksittäisten lasten tarpeiden mukaisesti.

Käytetään suomenkieltä; muut kielet, kuvat ja viittomat toimivat kommunikoinnin tukena

 • Lapsia tuetaan käyttämään suomenkieltä omien kykyjensä mukaan joka tilanteessa.
 • Pyritään herättämään ja ylläpitämään kiinnostus suomen kieleen ja kulttuuriin.
 • Lapsille annetaan tarpeen mukaan mahdollisuus ilmaista itseään eri tavoin.

Kertaus on opintojen äiti

 • Kerrataan ja muistellaan aikaisemmin käsiteltyjä asioita säännöllisesti.
 • Vähitellen syvennetään, kehitetään ja monipuolistetaan tuttuja teemoja eteenpäin.

Myönteiset kohtaamiset ja positiivinen palaute

 • Kohdataan lapsi sekä lapsen huoltaja/hakija joka Suomi-koulu kerta myönteisesti.
 • Annetaan lapsille mahdollisimman paljon positiivista palautetta ja vahvistetaan näin myönteistä käyttäytymistä sekä luottamusta omiin kykyihin oppia ja käyttää suomen kieltä.
 • Ylläpidetään yhteistyötä ja jatkuvaa vuorovaikutusta lasten vanhempien ja kodin kanssa.
 • Annetaan palautetta ja käydään avointa keskustelua jatkuvasti myös opettajien välillä.